Asseguraçes

L'assegurança obligatora a les embarcacions d'esbarjo

Des de l'1 de juliol de 1999, és obligatori disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per a les embarcacions d'esbarjo, incloent les motos nàutiques, segons apareix regulat en el RD 607/1999, de 16 d'abril.

L'assegurança obligatòria té per objecte cobrir la responsabilitat civil derivada dels danys materials i personals, així com a perjudicis que siguin conseqüència d'ells, que per culpa o negligència es causin a tercers, al port o a les instal·lacions marítimes, com a conseqüència de col·lisió, abordatge i, amb caràcter general, pels altres fets derivats de l'ús d'embarcacions a les aigües marítimes espanyoles, així com pels esquiadors i objectes que aquestes remolquin al mar.

L'àmbit subjectiu de l'assegurança obligatòria abasta:

 • Els propietaris d'embarcacions d'esbarjo o esportives.
 • Les persones degudament autoritzades pel propietari que patronegin les mateixes.
 • Les persones que els secundin al seu govern i els esquiadors que puguin arrossegar amb l'embarcació.

Modalitats d'assegurança

Podem distingir les següents modalitats d'assegurança:

 • Assegurança obligatoria d'embarcacions espanyoles

Tot propietari d'embarcacions d'esbarjo haurà de tenir una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de la navegació de les seves embarcacions o estant les mateixes atracades, etc. Aquesta assegurança haurà de cobrir els següents riscos:

 1. Mort o lesions corporals de terceres persones.
 2. Danys materials a tercers.
 3. Pèrdues econòmiques que siguin conseqüència directa dels danys relacionats en els paràgrafs 1) i 2) anteriors.
 4. Danys a bucs per col·lisió o sense contacte.
 • Assegurança obligatoria per a la participació en competicions

A més de l'assegurança obligatoria anteriorment assenyalat, les embarcacions que participin en regates, proves, competicions de tot tipus i els seus entrenaments, inclosos apostes i desafiaments, hauran de subscriure una assegurança especial destinada a cobrir la responsabilitat civil dels intervinents (Art. 3.2. RD 607/1999, de 16 d'abril).

 • Assegurança voluntaria

A més dels assenyalades anteriorment, en la pòlissa d'assegurança es podran incloure altres cobertures que lliurement es pactin entre el prenedor de l'assegurança i l'entitat asseguradora, amb la finalitat d'ampliar l'àmbit i límits de la cobertura.

 • Assegurança obligatòria d'embarcacions estrangeres

Els propietaris d'embarcacions estrangeres que naveguin pel mar espanyol, en el cas que tinguin entrada o sortida en un port espanyol, hauran de contractar l'assegurança obligatoria o acreditar l'existència d'una assegurança amb l'abast i condicions prescrites en el Reial decret 607/1999, de 16 d'abril.

Documentació i infraccions

El justificant de pagament de la prima de l'assegurança del període en curs, serà la prova de vigència de la mateixa, sempre que contingui almenys les següents especificacions:

 1. L'entitat asseguradora que subscriu la cobertura.
 2. La identificació suficient de l'embarcació assegurada.
 3. El període de cobertura amb indicació de la data i hora en què comencen i acaben els seus efectes.
 4. La indicació que es tracta de la cobertura de l'assegurança obligatòria.

Aquesta documentació haurà d'estar a bord de l'embarcació. En cas de ser requerida per les autoritats competents i no trobar-se aquesta documentació a bord, el prenedor disposarà de cinc dies hàbils per justificar davant les mateixes la vigència de l'assegurança.

La navegació de les embarcacions d'esbarjo que no estiguin assegurades en la forma establerta, suposarà una infracció greu d'acord amb el que es disposa en capítol III del Títol IV de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'estat i de la Marina Mercant.

Legislació relativa a l'assegurança obligatòria d'embarcacions d'esbarjo

Per a conèixer la regulació legal de l'assegurança d'embarcacions d'esbarjo, haurem d'estar, bàsicament, al que estableixen, d'una banda de forma genèrica la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, així com a les següents disposicions que ho regulen específicament:

 1. Llei 27/1992 de 24 de novembre, de ports de l'estat i de la marina mercant.
 2. Reial decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el reglament del segur de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives.
Notícies

10-06-2018
El viatge! La sortida de port

Abans de sortir de port, el patró ha de dedicar uns minuts per instruir a la tripulació. És importan...

Llegir més

Últims tweets

Newsletter

Suscrivint-te a la nostra llista de correu sempre estaràs al dia de les últimes actualitzacions i promocions

Contacte

Marina d'Empuriabrava,
Sector Cavall de Mar, 25-30 17487
Empuriabrava
Tel. (+34) 644 424 859
ROSES YACHTS S.L © 2022, Tots els drets reservats | Política de privacitat |
Lloguer de velers. Disfruti d'un charter nàutic de qualitat a la Costa Brava · (+34) 644 424 859